H Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει σήμερα  περί τους 15.000 τίτλους βιβλίων, κυρίως παλαιών και σπάνιων εκδόσεων, πολλές από τις οποίες χρονολογούνται από τις αρχές του 18ου αιώνα.

Το περιεχόμενο της εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες εκδόσεις, κατά κύριο λόγο ιστορικές και αρχειακές, αλλά και λογοτεχνικές, περιοδικά, εφημερίδες κ.λ.π.

Φιλοξενούμε περί τους15000τόμους και εκδόσεις

Από το 1870 μέχρι σήμερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΑΚ/ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ-ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ

 • Η πρόσβαση στα Αρχεία που φυλάσσονται στα ΓΑΚ είναι ελεύθερη σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στο Ν. 1946/91.
 • Η μελέτη του αρχειακού υλικού και των εκδόσεων της βιβλιοθήκης γίνεται μετά από ιδιόχειρη συμπλήρωση «ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ» που παραχωρείται από το Ι.Α.Μ.Υ.
  Ο ερευνητής θα συμπληρώνει εκτός από την αίτηση και ένα τριπλότυπο για κάθε φάκελο ή κυτίο ή χειρόγραφο ή κώδικα κλπ με την περιγραφή τα του αιτουμένου υλικού. Οι αιτήσεις των ερευνητών πρέπει να είναι σαφείς και να αναφέρουν το συγκεκριμένο υλικό που επιθυμούν να μελετήσουν.
 • Η αίτηση εγκρίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Αναγνωστηρίου ή παραπέμπεται στο Δ/ντη για έγκριση.
 • Αίτηση του ερευνητή για χορήγηση υλικού ή βιβλίων απορρίπτεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του αναγνωστηρίου στις περιπτώσεις που ο αιτών έχει προκαλέσει στο παρελθόν ζημία σε αρχειακό υλικό ή το υλικό που ζητείται είναι πολύ φθαρμένο και έχει αποφασισθεί από την Υπηρεσία να μην παραχωρείται μέχρι την αποκατάσταση του.
 • Η Διεύθυνση του Ι.Α.Μ.Υ. έχει το δικαίωμα σε εξαιρετικές κατά την κρίση της περιπτώσεις να διαβιβάσει την αίτηση στην Εφορεία των Γ.Α.Κ.
 • Ο αρμόδιος υπάλληλος του Ι.Α.Μ.Υ. μπορεί να ζητήσει από τους ερευνητές επιπρόσθετες συστάσεις.
 • Η μελέτη του αρχειακού υλικού και των εκδόσεων της βιβλιοθήκης γίνεται αποκλειστικά στο Αναγνωστήριο του Ι.Α.Μ.Υ. το οποίο λειτουργεί από Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9.00 π.μ. – 15.00μ.μ.
 • Ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται τηλεφωνικώς αν είναι διαθέσιμο το αιτούμενο υλικό. Το Ι.Α.Μ.Υ. θα καταβάλει προσπάθεια για τη διάθεση του, την ίδια ή την επόμενη ημέρα από την αίτηση, εφόσον ο όγκος του είναι μικρός (π.χ. ένας φάκελος) και δεν προηγείται η προετοιμασία άλλων φακέλων.
  Εάν το υλικό των φακέλων αποτελείται από λυτά έγγραφα που δεν είναι αριθμημένα και σφραγισμένα, το Ι.Α.Μ.Υ. θα παραδίδει το φάκελο για μελέτη αφού προετοιμασθεί μετά από εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με την ποσότητα των εγγράφων.
 • Για τον εντοπισμό του υλικού (αρχείων – βιβλίων), και την ακριβή σύνταξη των αιτήσεων τίθενται στη διάθεση των ερευνητών οι Κατάλογοι τα Ευρετήρια και τα βιβλία του Ι.Α.Μ.Υ.
 • Η παράδοση του προς μελέτην υλικού γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο απαγορευμένης της εισόδου των ερευνητών στους χώρους φύλαξης του υλικού.
  Οι αναγνώστες πριν από την αναχώρησή τους θα παραδίδουν το υλικό, μαζί με το δεύτερο αντίγραφο του τριπλοτύπου, στον αρμόδιο υπάλληλο για να ξεχρεωθούν.
 • Οι ερευνητές οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού του Ι.Α.Μ.Υ. σχετικά με το χειρισμό του αρχειακού υλικού.
  Οι ερευνητές κατά την είσοδο και παραμονή τους στο Αναγνωστήριο οφείλουν να τοποθετούν τους χαρτοφύλακές τους στην ορισμένη θέση.
 • Επειδή το παραδιδόμενο για μελέτη υλικό είναι μοναδικό και ευαίσθητο, οι αναγνώστες οφείλουν να το χειρίζονται με προσοχή και να αποφεύγεται η διατάραξη της τάξης των εγγράφων στις περιπτώσεις λυτών.
 • Η αρμόδια υπηρεσία του Ι.Α.Μ.Υ. στις περιπτώσεις ευαίσθητου υλικού ή για λόγους ασφαλείας μπορεί να χορηγεί για μελέτη μικροφίλμ ή φωτοαντίγραφα ή φωτογραφίες αντί των πρωτοτύπων. Η υπηρεσία του Ι.Α.Μ.Υ. είναι αρμόδια να αποφασίσει την αντικατάσταση των πρωτοτύπων τεκμηρίων για μελέτη, με αναπαραγωγές στις περιπτώσεις που η συχνότητα της μελέτης ή χρήση τα των πρωτοτύπων απειλούν την καλή κατάστασή τους.
 • Χορηγούνται φωτοαντίγραφα κατόπιν αιτήσεως και έγκρισης, μόνο για αρχειακό υλικό του οποίου επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας και την καταβολή του σχετικού αντιτίμου.
 • Η φωτοαντιγραφή γίνεται από το προσωπικό του Ι.Α.Μ.Υ.
  Κατόπιν συνεννοήσεως με τον αρμόδιο υπάλληλο του αναγνωστηρίου επιτρέπεται η φωτογράφηση ορισμένων εγγράφων των οποίων δεν είναι δυνατή φωτοαντιγραφή για πρόληψη φθοράς. Το κόστος βαρύνει τον ερευνητή. Η μαζική αναπαραγωγή ολοκλήρων σειρών ή Αρχειακών σωμάτων, συλλογών, σειρών επιτρέπεται μετά από έγκριση της Εφορείας των Γ.Α.Κ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση - δήλωση αναγνωστηρίου.

Βεβαιωθείτε πως διαβάσατε τους κανονισμούς