ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΟΙΔΗ ΕΝΑ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑΦΑΣΕΩΣ 24.07.04 – 31.10.04